Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dimecres, 24 de setembre de 2014

AMB LA CONSTITUCIÓ A LA MÀ, Sr.RAJOY

L’article 10, 2 de la Constitució diu: “Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.”
Li pregunto: el NO envers Catalunya es pot considerar  d’acord amb aquest article un  compliment o un incompliment de la Cosntitució. Fidel al vostre llenguatge intueixo que em contestarieu que No és cap incompliment. D’acord, NO, però seguim. En el Títol  Preliminar si llegeixen objectius, com aquests: “Consolidar un estat de dret que asseguri l’imperi de la llei com a expressió de la voluntat popular”. Segons aquest paràgraf és la voluntat popular que construeix l’estat de dret. D’acord amb el vostre reiterat No els catalans no deuen ser voluntat popular. Continuem amb pau i tranquilitat. Un altre objectiu, molt relacionat amb l’interior expressa el següent: “Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües e institucions”. Sr. Rajoy, el seu famós NO deu ser inconstitucional perquè nega als catalans l’exercici dels seus drets. O és que els catalans no són poble d’Espanya. Aleshores són esclaus i per tant com que l’esclavitat fa anys que ha estat abolida, Espanya està fora de la llei. O tal volta considera que Catalunya no és Espanya. Si és així perquè tant d’interès en dir No on, si és veritat el supòsit, no hi té autoritat. Però, no ens enfadem, seguim el nostre camí. L’article 6 diu: “els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i a la manifestació de la voluntat popular i són instruments fonamentals per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurament dins els respecte a la Constitució i a la llei. L’estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics.” Jo voldria, Sr. President, m ‘expliquès com lliga el seu NO amb aquest article. Si hi ha diferents partits, senzillament es déu a que a la pell de brau hi ha diferents sensibilitats i diferents opinions i per tant amb dret a manifestar-les. Si la Constitució accepta aquest dret perquè tanta por i tant NO. La Consticució no prohibeix. Però alló que és greu, Sr.President i no ho accepta, és que el comportament català és exquisidament democràtic, com demana la Constitució. I aquesta Constitució que el PP no volia, quines coses té la història, ara el partit de Rajoy ens vol fer passar gat per llebre. Però fem una ullada a la Declaració Universal dels drets humans i a pactes internacionals signats per Espanya. En l’article 1,2 de la Carta de les Nacions Unides hi llegim:” Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al principi d’igualtat dels drets dels pobles i el seu dret a la lliure determinació, i prendre totes aquelles mesures a enfortir la pau universal” En l’article 21,3 de la declaració universal dels drets humans s’afirma: “La voluntat del poble és la base de l’autoritat del poder públic; aquesta voluntat s’expressa mitjançant eleccions autèntiques que hauran de celebrar-se periòdicament, per sufragi universal i igual i per vot secret o per un altre procediment que garanteixi la llibertat de vot” I acabo aquest comentari amb l’artile 1, 1 del Pacte internacional de drets civils i polítics, signat pel rei Joan Carles I i en vigor des d’el 23 de març de 1976. Diu: “Tots els pobles tenen el dret a la lliure determinació. En virtut d’aquest dret determinen lliurament la seva condició política i es peopcupen del seu desenvolupament econòmic, social i cultural” Sr. Rajoy, el seu NO és la interpretació correcte d’aquests articles? I, ara sí, per què és molt significatiu, acabo amb l’article 30 de la declaració universal dels drets humans que diu: “Res d’aquesta Declaració podrá interpretar-se en el sentit que atorga dret a l’estat,a un grup o a una persona, per iniciar i desenvolupar activitats o realizar actes amb intenció de sospendre qualsevol dels drets i libertats proclamats en aquesta declaració”. Amb tots aquets documents, i amb tot el respecte al Sr.President de l’Estat Espanyol, encara estic més convençut de la legalitat de la consulta del 9N. La legalitat internacional està al nostre costat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada