Recopilació d'articles publicats en diferents revistes.

dijous, 14 de gener de 2016

Les seves paraules Sr. Rajoy em porten a llegir la ConstitucióEl President del Govern té tot el dret a fer complir la legalitat vigent. Dubta de la confiança del nou President de la Generalitat amb qui nom vol parlar i espera el veredicte dels seus advocats sobre la legalitat de la fórmula del jurament. Aquesta postura m’ha portat a consultar la Constitució i he trobat un seguit de perles. He anat directament a l’article 152 i el seu paràgraf n.2 diu:” Una vegada hagin estat sancionats i promulgats els respectius Estatuts, només podran ser modificats mitjançant els procediments que ells mateixos estableixin i mitjançant referèndum entre els electors inscrits en els censos corresponents”. Una pregunta Sr. President, d’acord amb la Constitució, com es pot defensar el recurs al Tribunal Constitucional? On rau la constitucionalitat en el procediment del PP contra l’estatut català? Penso honestament que s’ha vulnerat i no s’ha respectat la llibertat de pensament dels ciutadans de Catalunya. Fem un pas endavant i segurament descobrirem un greuge clar a la dignitat de les persones. Diu l’article n. 10: 1.-“La dignitat de les persones, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i els drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social”. Sr. President en què consisteix la dignitat de les persones, en ser més pobres cada dia, en no tenir dret a l’educació que li correspon, a no gaudir de l’assistència sanitària que li correspon, a no pensar en llibertat el model de societat que desitja? Tal vegada l’ordre polític no és un servidor de l’ordre social? Sr. President l’ordre polític espanyol és el responsable de la feblesa de la pau social existent a la pell de brau. Però continuem amb el punt 2 de l’article 10:”Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.”  Perdoni Sr. President, la política espanyola no compleix ni l’esperit, ni el significat d’aquest article. Un exemple el seu famós NO. Referent a les lleis i en concret a la Constitució existeix un fet que em crida molt l’atenció perquè em demostra que la legislació pot ser manipulada per interessos egoistes i em refereixo a l’existència d’especialistes per interpretar-la, lo qual vol dir que el seu redactat no és prou clar d’acord amb el significat de les paraules. Em fa pensar que la capacitat legislativa de la política és molt relativa i massa manipulable. Sobre la llibertat de pensament, l’art. 16, 2 declara:”Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió i creences”. Si no pot ser obligat a declarar vol dir que la Constitució respecta la meva ideologia independentista que no és condemnable. I per acabar aquest comentari, una ullada a l’article 19:”Els espanyols tenen dret a entrar i sortir lliurament d’Espanya en els termes que la llei estableixi. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics”. Penso Sr. President, que d’acord amb el costum interpretador de la llei aquest article té dues lectures: 1) sortir i entrar del territori i 2)sortir i entrar del model polític de convivència. La Constitució, Sr. Rajoy no va contra les persones i la seva voluntat, les i la respecta. Només una interpretació esbiaixada porta a manipular-la.

1 comentari: